Naše škola je zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III“, který je realizován od 1. 10. 2022 do 30.11. 2023.

Odkaz na webové stránky projektu: http://www.mapberoun.cz

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.  v území SO ORP Beroun (MAP III.)
Město Beroun je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun III.“, reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023004 (dále jen MAP III.), který je realizován v rámci Výzvy č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), je finančně podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.

Zapojeni do MAP III (.pdf)