Výchovná poradkyně

Metodička prevence

Speciální pedagožka

Logopedická asistentka

Náplň práce jednotlivých pracovníků ŠPP

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vychází ze specifika základní školy.

 • zachycuje žáky, u nichž byla diagnostikována SPU, dále žáky, u nichž se vyskytuje riziko rozvoje SPU a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Pomáhá žákům, rodičům i učitelům tyto projevy kompenzovat.
 • o svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
 • Při své činnosti se soustředí především na následující oblasti:
 • Předcházení vzniku (prevence), depistážní činnost
 • vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jejich vřazení do speciálně pedagogické péče (zdravotně postižené, SPU, zdravotně znevýhodněné, sociálně znevýhodněné, mimořádně nadané)
 • účastní se zápisu budoucích prvňáčků
 • zachycuje rizikové skupiny žáků s podezřením na výše uvedené problémy
 • individuálně pracuje se žáky s osobními problémy
 • spolupracuje s třídním učitelem, ředitelkou školy, asistentem pedagoga a s ostatními pedagogy zapojenými do procesu vzdělávání
 • připravuje, vyhodnocuje a zpracovává výsledky depistáží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Diagnostické a intervenční činnosti
 • provádí speciálně pedagogické diagnostické činnosti v rámci školy
 • posuzuje intenzitu problémů a doporučuje odborné vyšetření
 • provádí intervenční činnost
 • individuálně pracuje se žákem v rámci vyučování
 • konzultuje s pedagogy přípravu a vytvoření Plánu pedagogické podpory a vytvoření Individuálně vzdělávacího plánu na doporučení PPP a SPC
 • průběžně s pedagogy, zákonnými zástupci žáka a s žáky vyhodnocuje navržená podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • upravuje školního prostředí, zajišťuje speciální pomůcky
 • průběžně komunikuje se zákonnými zástupci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • připravuje diagnostické činnosti, shromažďuje a analyzuje údaje o žákovi, vyhodnocuje a interpretuje výsledky vyšetření, záznamy o žácích
 • zajišťuje individuální i skupinové speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační
 • připravuje a vyhodnocuje výsledky individuální a skupinové práce se žáky
 • participuje na tvorbě Plánu pedagogické podpory, Individuálního vzdělávacího plánu pro žáka, konzultuje postup s odborníky poradenských zařízení (PPP, SPC)
 • průběžně vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření, připravuje návrh na případné úpravy
 • Metodické a koordinační činnosti
 • realizuje doporučení a opatření ze zpráv odborného vyšetření z PPP, SPC
 • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc v otázkách speciálně vzdělávacích potřeb
 • koordinuje a metodicky vede asistenty pedagoga
 • účastní se náslechů v hodinách u žáků se zdravotním postižením
 • účastní se pracovních porad školy
 • konzultuje s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť, koordinuje další odbornou péči o žáka – PPP, SPC, OSPOD, atd.
 • koordinuje činnost Školního poradenského pracoviště (školní metodik prevence)
 • spolupracuje s vedením školy
 •  
 • koordinuje tvorbu, zajišťuje organizační stránku a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu,
 • ve spolupráci s vedením školy připravuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • metodicky pomáhá pedagogickému sboru v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
 • vyhledává a provádí orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd,
 • ve spolupráci s vedením školy zajišťuje krizovou intervenci v rámci prevence,
 • zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 • zajišťuje spolupráci s ostatními organizacemi – OSPOD, Policie ČR, Linky bezpečí, právní poradenství, …
 • vede a průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů