Informace k zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023 / 2024

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dostupná v on-line verzi od 2. 5. od 8:00 hod do 16. 5. do 15:00 hod), společně s Vyjádřením dětského praktického lékaře a prostou kopií rodného listu je možné doručit následujícími způsoby, a to od 2. 5. 2023 do 16. 5. 2023 včetně:

 1. do datové schránky školy (3uymatv);
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!);
 3. poštou (Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň);
 4. osobním podáním v budově ZŠ a MŠ dne 15. 5. 2023 od 10:00 hod. do 16:30 hod.

Pokud zákonný zástupce podá žádost pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34a odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Doložení vyjádření dětského praktického lékaře

Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. splnění povinnosti podrobit se stanoveným povinným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Je třeba doložit vyjádření dětského praktického lékaře včetně potvrzení, že je dítě řádně očkováno. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vyjádření dětského praktického lékaře (.pdf)

Kritéria pro přijímání dětí

Podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ředitelka školy, a to na základě těchto kritérií:

 1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání v mateřské škole je povinné, s trvalým pobytem v Zadní Třebani.
 2. Dále se přijímají děti s trvalým pobytem v Zadní Třebani dle věku (upřednostnění staršího dítěte, přičemž dítě musí splňovat podmínku, že k 1. 9. 2023 dovrší minimálně 2 let věku).
 3. Poté se přijímají děti s trvalým pobytem mimo Zadní Třebaň dle věku (upřednostnění staršího dítěte, přičemž dítě musí splňovat podmínku, že k 1. 9. 2023 dovrší minimálně 2 let věku).

Další informace

 1. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 2. Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může po zákonných zástupcích vyžádat jejich originál nebo ověřenou kopii.
 3. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly k 31. 8. 2023 5 let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá ředitelce školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.
 4. Registrační číslo Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zákonnému zástupci osobně nebo e-mailem.
 5. V souladu s § 36 zákona č. 500/2004 Sb. je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tuto možnost mají zákonní zástupci dne 17. 5. 2023 v ředitelně školy, přesný čas je nutné domluvit telefonicky na telefonním čísle 602 654 937.
 6. Seznam přijatých/nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání bude k dispozici na webových stránkách školy nejpozději 26. 5. 2023. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zákonným zástupcům předáno osobně nebo zasláno poštou na adresu pro doručování na jméno zákonného zástupce.

V Zadní Třebani dne 4. dubna 2023

Žaneta Běhavá
zástupce mateřské školy

Mgr. Tereza Macourková
ředitelka školy