VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY při ZŠ a MŠ v Zadní Třebani

 1. Strava ve školní jídelně (ŠJ) je připravována ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování v aktuálním znění. Zaměstnanci jídelny a strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společném stravování.
 2. ŠJ poskytuje stravu pouze dětem, které se účastní činnosti v MŠ a žákům, kteří se účastní vyučování. Není-li dítě v MŠ přítomno, nemá nárok na stravu (odchází-li dítě po obědě, odpolední svačinu nemůže dostat s sebou).

V případě, že žák onemocní a nemá odhlášený oběd, může mu být v 1. den nemoci oběd vydán ve 12:00 hod. do přinesené nádoby.

 1. Strava ve ŠJ se vydává v hodinách určených ředitelkou školy po dohodě s vedoucí ŠJ tak, aby neutrpěla kvalita pokrmů a aby nebyl narušen stravovací režim dětí a provoz školy.
 2. Doba výdeje jídel:
Mateřská škola 12:00 – 12:35 hod.
Základní škola 11:40 hod. 12:40 hod.

Žáci základní školy

 • Všichni strávníci ŠJ tráví v jídelně pouze nezbytně nutnou ke konzumaci stravy.
 • V době stravování žáků je v jídelně pedagogický dohled.
 • Pracovnice ŠJ rozlévá žákům polévku z nádoby k tomu určené. Dbá na to, aby nedošlo k opaření strávníků. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí na pokyn pedagogického dohledu. Zároveň odnesou na určené místo talíř od polévky a použitý příbor. Příbory se ukládají do určené nádoby (nehází se).
 • Při přemisťování jídla se žáci chovají ukázněně a vyvarují se zbytečným pohybům, aby nezpůsobili újmu na zdraví sobě, ani ostatním.
 • Jídlo a pití se konzumují u stolu zásadně v sedě.
 • Použité nádobí odkládají žáci na stolek, který je k tomu určen.

Pokyny pro žáky stravující se ve školní jídelně

 • Žáci používají vchod do ŠJ.
 • Do jídelny vstupují pouze v doprovodu pedag. dohledu.
 • Jídlem se neplýtvá. Použité nádobí se odnáší na určené místo.
 • Dodržovat pravidla slušného stolování a slušného chování.
 • Nevstupovat do jídelny se žvýkačkou.
 • V případě rozlití čaje nebo rozsypání, rozlití oběda je žák povinen tuto skutečnost ohlásit a v rámci svých možností nepořádek svědomitě uklidit.

Platba stravného

 • Stravné je možno hradit v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí. Dále je možno platit převodem na účet školy – č. ú.: 115-3161660257/0100 (vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce). Stravné se hradí zálohově, viz. Příloha č.1
Dopolední svačina + oběd 800,00 Kč
Pouze oběd 600,00 Kč
Dopol. svačina + oběd + odpol. svačina 850,00 Kč

Variabilní symboly pro platbu stravného začínají 3.

Mateřská škola

 • Děti se stravují v prostorách školní jídelny, největší děti (předškoláci) se stravují v prostorách hlavní jídelny.
 • Při obědě dětem asistují dvě učitelky, chůva.
 • Polévku nalévá vedoucí ŠJ před příchodem dětí do jídelny.
 • Děti si dle svých možností odnáší talíř na určené místo a přináší hlavní jídlo sami.
 • Používají příbor dle svých možností.
 • Jídlo je podle potřeby připraveno na kousky v kuchyni.
 • Přídavky si též děti přináší sami dle svých možností.
 • Jídlo a nápoje se konzumuje u stolu zásadně v sedě.
 • Obědy se odhlašují předem, nebo týž den nejpozději do 7:45 hod. na tel. čísle ŠJ +420 773 908 512 nebo na emailu: sevcikova@skola-zadnitreban.cz nebo aplikací Edookit