Vážení rodiče! Na následujících řádcích jsou přehledně shrnuty informace o školní družině. Věnujte jim prosím pozornost. V současné době má školní družina kapacitu 48 dětí a je rozdělena na 2 oddělení.

Probíhá na základě zápisového lístku, který dostanete v září. Na něm vyplníte údaje o Vašem dítěti.
Na zadní straně zápisového lístku vyplníte v kolik hodin (čas pište co nejpřesnější) a s kým (či samo) bude dítě odcházet. Jména těch, kteří mohou dítě vyzvedávat, budou napsaná celá, tj. jména a příjmení. Budou zde vypsáni všichni, kteří smí dítě vyzvednout. Pokud dítě odchází v jiný čas (či s někým jiným) než je napsáno v zápisovém lístku, dopředu o tom informujete vychovatelku.
Informace musí být vždy v písemné formě. Musí obsahovat datum změny, jméno dítěte a podpis zákonného zástupce – hůlkově i psace + zda dítě odchází samo (případně jméno toho kdo dítě vyzvedne)!!! Nelze omlouvat dítě telefonicky, SMS ani emailem!!!
Všichni jste emailem obdrželi vzor omluvy. Pro zjednodušení komunikace doporučuji jej používat.
(Příklad omluvy: Moje dítě Felix Vomáčka bude dne 12.12.2020 odcházet v 15:30 ze školní družiny sám.)

Časy vyzvedávání:

1. vyzvedávání je do 13:00. Poté je možné dítě vyzvednout až v čase od 15:00 do 17:00. V čase mezi 13:00 – 15:00 probíhá výchovně – vzdělávací a zájmová činnost a nebude možné dítě vyzvednout. Respektujte to, prosím.
Při vyzvedávání dětí vždy čekáte dole v šatně a z důvodu bezpečnosti nevstupujete do 1. patra školy. Pokud vyzvedáváte dítě ve školce a následně v družině, zvoníte na oba zvonky (tj. zvonek družinový a zvonek školkový).

Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách. 1. období září až prosinec.2. období leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 150 Kč měsíčně. Splátka za 1. období je 600 Kč a platí se nejpozději do 15. října. Splátka za 2. období činí 900 Kč a platí se nejpozději do 15. února.
Úplata se platí buď hotově u pokladníka školy (pí. Ševčíkové) nebo bezhotovostně na účet školy (51-4867500217/0100 ). Při placení na účet musí být uveden variabilní symbol žáka, který začíná číslem 4 a za ním přidělené dvoučíslí dítěte.

Převlečení

Prosím, ať si děti přinesou tepláky, tričko, ponožky, případně náhradní boty. Dle potřeby se do něj budou převlékat.
V případě nenadálé události (polití, zmoknutí apod.) se také hodí. 😊

Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 2022

Volání do ŠD

Družina má svůj mobilní telefon, jehož číslo máte napsáno v žákovských knížkách Vašich dětí nebo na webu školy. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se věnuji Vašim dětem, nemohu zvedat telefony. Pokud je něco akutního sama Vám zavolám. V případě, že mi potřebujete sdělit nějakou informaci, učiňte tak nejpozději do 11:40. Poté opravdu nemohu zaručit, že telefon vezmu. Můžete použít i SMS formu. Případně můžete napsat na můj školní email korinkova@skola-zadnitreban.cz , telefon: 727 802 806.

 • relaxace na koberci, předčítání pohádek, příběhů, vlastní četba dětí
 • spontánní činnosti – hraní, malování, zpěv…
 • komunitní kruh – vyprávění o hezkých i méně příjemných zážitcích dětí, společné řešení problému
 • poslech CD – pohádky, písně, říkadla
 • promítání DVD – naučná, pohádková…
 • konstrukční práce s několika druhy stavebnic
 • průběžné využívání několika druhů stolních a společenských her
 • didaktické a intelektové hry – procvičování pohotovosti, postřehu, paměti, smyslů a znalostí
 • soutěžní hry – v různých disciplínách
 • tradiční dětské hry – podle námětů ze zkušeností let minulých i nově čerpaných z odborné literatury
 • oslava svátků a narozenin jednotlivých dětí v průběhu školního roku – výroba přáníček, gratulace, pohoštění
 • vycházky do blízkého okolí
 • různé druhy míčových her na dětském školním hřišti
 • pohybové hry na školní zahradě, využití šplhadel, skluzavek, prolézaček
 • návštěvy mimořádně kvalitně vybaveného sportovního hřiště v Řevnicích
 • hry a aktivity v lesíku, na louce, zadnotřebaňském hřišti
 • sezonní činnosti – pouštění draků, bruslení, sáňkování, bobování, koupání v bazénku…
 • štafetové hry, soutěživé hry v družstvech
 • malování, kreslení (pastelky, vodové a temperové barvy, suchý pastel, tuš…)
 • práce s papírem (vystřihování, lepení, skládání), textilem, přírodním lýkem, pedigem atd.
 • práce s modelovací hmotou, slaným těstem
 • práce s přírodninami – šípky, jeřabiny, kaštany, žaludy, šišky, dýně, mech…
 • výroba dárků a předmětů ke slavnostním příležitostem (Vánoce, Velikonoce, Svátek matek, Máje)
 • příprava pohoštění k nejrůznějším příležitostem – svátky, narozeniny, Den dětí (ovocné a zeleninové saláty, jednohubky, chlebíčky…)
 • dramatizace pohádek, příběhů
 • nekonečný příběh – volné navázání na smyšlené vyprávění předchozího kamaráda
 • vystoupení pro veřejnost při různých příležitostech (vánoční besídka v místním KD, taneční vystoupení na staročeských májích…)
 • psaní domácích úkolů podle přání rodičů
 • Počítače – didaktické programy z českého jazyka, matematiky, přírodovědy, angličtiny, práce s internetem
 • začlenění jednotlivých prvků z vyučování, opravy různých cvičení, které děti nezvládly při vyučování
 • příprava na vyučování v návaznosti na prvouku při vycházkách do přírody, pozorování proměn přírody v průběhu ročních období
 • poznávání důležitých míst v obci a jejich význam
 • návštěvy kina, návštěvy vhodně zaměřených výstav
 • pracovní dílny (pořádané ve škole i mimo ni)
 • návštěvy solné jeskyně
 • lekce bruslení s lektorem v Berouně

Dokumenty

Vnitřní řád školní družiny 2022

Úplata za ŠD od 1. 9. 2020

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání:

ŠVP pro zájmové vzdělávání je k nahlédnutí v budově školy.