Stravné je možné hradit:

  • v hotovosti v prvních dvou pracovních dnech měsíce, na který se obědy platí
  • bankovním převodem na účet školy ( 115-3161660257/0100), vždy nejpozději k poslednímu kalendářnímu dni předcházejícího měsíce.

Stravné se hradí zálohově:

  • dopolední svačina + oběd: 600,- Kč ,
  • dopolední svačina + oběd + odpolední svačina: 750,- Kč.
  •  

Pozor: Variabilní symboly pro platbu stravného začínají číslovkou 3! Má-li tedy Vaše dítě přidělený např. kód 27, variabilní symbol pro platbu stravného bude 327.

Úplata za vzdělávání a školské služby v Mateřské škole Zadní Třebaň činí 600,- Kč za měsíc.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Platba je splatná do každého druhého dne v daném měsíci v hotovosti nebo převodem na účet školy (51-4867500217/0100).

Pozor: Variabilní symboly pro platbu školného začínají číslovkou 1! Má-li tedy Vaše dítě přidělený např. kód 27, variabilní symbol pro platbu bude 127.

Na začátku školního roku je též třeba uhradit 1000,- Kč na akce a výlety, kterých se Vaše dítě bude v průběhu školního roku účastnit. Jedná se o zálohovou platbu. Platbu lze učinit:

  • v hotovosti
  • bankovním převodem na účet školy číslo 51-4867500217/0100)

Pozor: Variabilní symboly pro platbu akcí a výletů začínají číslovkou 11! Má-li tedy Vaše dítě přidělený např. kód 27, variabilní symbol pro platbu akcí a výletů bude 1127.