Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Zadní Třebaň od 1. 9. 2024.


Informace k zápisu dítěte k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Přijímání žáků k plnění povinné školní docházky se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce určuje vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Pro školní rok 2024/2025 přijímáme děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. Děti, které se narodily od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 přijímáme pouze s doporučením pedagogicko-psychologické poradny. Děti, které se narodily od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 můžeme přijmout pouze na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a obvodního lékaře.

Důležité informace k zápisu:

Termín konání: 18. 4. 2024 od 13:30 do 17:00 hod

Průběh správního řízení
1. Přidělení registračního čísla zákonnému zástupci (číslo bude přiděleno a odesláno po přijetí žádosti na uvedený email).
2. Zákonným zástupcům je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k povinné školní docházce v souladu s §36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Této možnosti mohou zákonní zástupci využít dne 26.4.2024, a to výhradně po telefonické domluvě.
3. Zveřejnění seznamu přijatých dětí k povinné školní docházce pod registračními čísly proběhne dne 17. 5. 2024 na vývěsní tabuli vedle vstupu do budovy ZŠ a MŠ Zadní Třebaň a na webových stránkách školy.

Formuláře

Žádost o plnění povinné školní docházky – formulář lze vyplnit on-line na adrese https://skola-zadnitreban.edookit.net/application.

Žádost o odklad povinné školní docházky – formulář lze vyplnit on-line na adrese https://skola-zadnitreban.edookit.net/application.

Náležitosti žádosti
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v §37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
1. jméno a příjmení žadatele (dítěte)
2. datum narození
3. místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu)
4. označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
5. podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje.

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
1. jméno a příjmení tohoto zástupce
2. místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (kopie dokladu bude přílohou žádosti).

Organizace zápisu

1. k zápisu přicházejí zákonní zástupci v určeném dni v době od 13:30 do 17:00 hod. po telefonické domluvě na konkrétní čas
2. zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
3. dítě nemusí být u zápisu přítomno osobně
4. zápis je rozdělen na formální část a motivační část
5. motivační část zápisu vedou paní učitelky a speciální pedagožka
6. u zápisu je přítomno vedení školy a školní speciální pedagožka (možná konzultace)
Formální část zápisu
1. Zákonný zástupce dítěte nejpozději v den zápisu podá Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky.
2. Při zápisu zákonný zástupce předloží svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
3. Zákonný zástupce dítěte vyplní Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku 2024 (.pdf)
Motivační část zápisu
1. Pokud je zapisované dítě přítomno u zápisu, může se zúčastnit motivační části zápisu.
2. Motivační část má za úkol motivovat dítě pro školní docházku a orientačně posoudit jeho školní zralost. To vše hravou formou.

Kritéria pro přijímání žáků

1. Přednostně jsou k plnění povinné školní docházky přijímány děti s trvalým pobytem v Zadní Třebani.
2. Dále jsou přijímány děti, které nemají místo trvalého pobytu v Zadní Třebani, pokud počet dětí nepřekročí kapacitu základní školy a pokud by bylo zřejmé, že jejich přijetím by nebyl porušen limit počtu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními dle § 17 odst. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Po přijetí dětí dle kritéria č. 1 škola přechází k přijímání dětí dle kritéria č. 2. V případě, že dle tohoto kritéria nebude možné přijmout všechny uchazeče, škola přistoupí k losování. Losování provede člen školské rady za přítomnosti ředitelky školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu do ZŠ.
Vyhodnocení přijetí
1. Pro školní rok 2024/2025 bude přijato 20 dětí, které splní kritéria přijetí.
2. Zveřejnění přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne nejpozději do 17.5.2024 na webových stránkách školy a úřední desce školy.
Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte
1. Vydá ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení tj. do 17. 5. 2024.
2. Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
3. Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
4. Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy.

Odklad povinné školní docházky

1. Zákonný zástupce dítěte požádá (písemná žádost) o odklad povinné školní docházky, pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé.
2. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, ve kterém dítě dovrší 8. rok věku.
Zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu dvě doporučující posouzení:
– školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
– odborného lékaře nebo klinického psychologa
Pokud zákonný zástupce nedoloží výše uvedené dokumenty v den zápisu, bude vyzván, aby tyto doložil nejpozději do 30.4.2024. Zároveň bude zákonný zástupce poučen o následcích nedodržení uvedené lhůty. Nedoloží-li zákonný zástupce tyto dokumenty v uvedené lhůtě, správní orgán řízení přeruší na dobu nezbytně nutnou – nejpozději do 31. 5. 2024. Neodstraní-li zákonný zástupce v určené lhůtě nedostatky žádosti, správní orgán řízení zastaví.
3. Rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
4. Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.