Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

 1. Oficiální název

Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň

 1. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Obec Zadní Třebaň
Na Návsi 6
26729 Zadní Třebaň

Základní účel zřízení – školní a předškolní vzdělávání

Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

 1. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • statutárním orgánem školy je ředitelka školy, která je jmenován a odvoláván podle školského zákona.
 • Složky organizace: Základní škola, Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna

Organizační struktura
Kontakty

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun
Školní 219
26729 Zadní Třebaň

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun
Školní 219
26729 Zadní Třebaň

4.3 Úřední hodiny

pondělí – pátek (září – červen)
8:00 – 13:00 hod nebo dle předchozí domluvy

V době hlavních prázdnin po telefonické domluvě.

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka školy: +420 602 654 937
Zástupkyně ředitelky školy:  +420 702 001 832
Vedoucí učitelka MŠ: +420 727 802 814

4.5 Adresa internetové stránky

https://skola-zadnitreban.cz/

 4.6 Adresa podatelny

Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň, okres Beroun
Školní 219
26729 Zadní Třebaň

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy: reditel@skola-zadnitreban.cz

4.8 Datová schránka

3uymatv

 1. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školy: 51-4867500217/0100
Číslo účtu školní jídelny: 115-3161660257/0100

 1. IČO

70991430

 1. DIČ

škola není plátcem DPH

 1. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty ZŠ

Dokumenty MŠ

8.2 Rozpočet

 1. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Místo a způsob k získání informací: ústní podání v kanceláři školy, telefonicky, písemně, elektronicky.

Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy, elektronicky na adresu: reditel@skola-zadnitreban.cz  nebo prostřednictvím datové schránky (IDDS): 3uymatv s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

 1. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 30 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

 1. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
vše ve znění pozdějších zákonů

Vyhláška č. 48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb.Vyhláška o školním stravování

 1. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 1. Licenční smlouvy a výhradní licence

V současné době Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň neposkytuje žádné licenční smlouvy ani výhradní licence.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva je k dispozici zde.