INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZŠ a MŠ  žáků/dětí a jejich zákonných zástupců

Základní škola a mateřská škola Zadní Třebaň (dále jen „ZŠ a MŠ Zadní Třebaň“ nebo pouze „ZŠ a MŠ“), se sídlem Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň, IČ: 70991430 si Vás z pozice správce osobních údajů dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů dětí/žáků, zákonných zástupců, příp. jiných osob určených zákonnými zástupci, a to včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

Co je to osobní údaj?

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Kdo je subjekt údajů?

Subjektem údajů jsou všechny fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (např. dítě/žák navštěvující, ZŠ a MŠ Zadní Třebaň, zájemci o přijetí do ZŠ a MŠ Zadní Třebaň, zákonní zástupci dítěte/žáka, příp. jiné osoby určené zákonnými zástupci). Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Na koho se můžete obrátit?

Správce osobních údajů

Název: Základní škola a mateřská škola Zadní Třebaň

Sídlo: Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň

IČ: 70991430

ID datové schránky: 3uymatv

E-mail: macourkova@skola-zadnitreban.cz

Telefon: 724 178 360

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a výkonem Vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ZŠ a MŠ Zadní Třebaň, okr. Beroun, IČ 70991430, se sídlem Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň, oznamuje v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.
K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů JUDr. Tomáše Vlčka
Na Roudné 443/18
Plzeň 301 00
tel. +420 602 627 213
email: dpo@akvlcek.cz

Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?

 • Osobní údaje zpracováváme, abychom mohli plnit povinnosti, které nám ukládají právní předpisy, nebo plnit úkoly ve veřejném zájmu, zejména:
 • přijímání do ZŠ a MŠ k povinné školní docházce/předškolnímu vzdělávání, zajištění průběhu předškolního/základního vzdělávání, vedení školní matriky a katalogového listu dítěte/žáka
 • vedení agendy bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole, oznamovací povinnosti ZŠ a MŠ vůči příslušným orgánům a evidence úrazů.

Tyto činnosti jsou regulovány řadou právních předpisů (zejména školským zákonem, vyhláškou o dokumentaci škol a školských zařízení, správním řádem aj.), které organizaci stanoví, v jakém rozsahu, příp. i po jakou dobu je povinna zpracovávat osobní údaje. V tomto případě jste povinni osobní údaje poskytnout, jinak nemůžeme naplnit zákonné požadavky, což může vést ke zmaření prováděných úkonů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů žáka/dítěte:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, bydliště)
 • údaje související s evidencí ve školní matrice (údaje o předchozím vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, údaje vztahující se k docházce aj.),
 • ostatní údaje (údaje o očkování, zdravotní pojišťovna, sourozenec ve škole, údaje o zdravotním stavu, o obtížích, o znevýhodnění, o poskytování podpůrných opatření),
 • údaje související s příp. úrazem (popis úrazu, popis události, při které k úrazu došlo, datum a místo úrazu, zdravotní pojišťovna, identifikační údaje svědka úrazu).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů zákonných zástupců:

 • identifikační a adresní údaje (titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště),
 • kontaktní údaje (telefon, email, datová schránka),
 • ostatní údaje (vztah k dítěti, podpis).
 • Za účelem plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů (školní družina/pronájem hudebních nástrojů/ kroužky) vyžadujeme údaje, které jsou nezbytné pro řádné uzavření smlouvy.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů dětí/žáků a zákonných zástupců:

 • identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště),
 • údaje související s konkrétním typem smlouvy (předmět smlouvy, číslo bankovního účtu).
 • Dále zpracováváme osobní údaje za účelem propagace školy a poskytování informací o uskutečněných akcí ZŠ a MŠ. Zmíněný účel zajišťujeme v našem oprávněném zájmu, abychom mohli propagovat pořádané akce a poskytovat informace o uskutečněných akcích pořádaných ZŠ a MŠ, jak pro děti, jejich rodiče i pro veřejnost.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů dětí/žáků a zákonných zástupců:

 • Fotografie, zvukové a obrazové záznamy bez bližší identifikace např. jménem.
 • Kontaktní osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zjednodušení a zefektivnění komunikace se ZŠ a MŠ, zejména pro případ úrazu, vyzvedávání dítěte/žáka nebo jiné naléhavé situace. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě titulu oprávněného zájmu správce či třetí strany.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů dětí/žáků a zákonných zástupců:

 • kontaktní údaje (telefon, email).
 • Pokud zpracování osobních údajů provádíme na základě Vašeho souhlasu, pak je to výhradně za účelem Vámi vyjádřeným v souhlasu se zpracováním osobních údajů, s nímž Vás vždy seznámíme před jeho udělením. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem sleduje snadnější přístup zákonných zástupců k informacím, použití fotografií, účast v soutěžích organizaci mimoškolních akcí aj.

Vámi sdělené osobní údaje nezpracováváme pro jiné účely, než pro které byly osobní údaje shromážděny v okamžiku jejich předání. Ke zpracování osobních údajů dochází jak manuálně, tak elektronických informačních systémech. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti, a to i po skončení pracovního poměru k ZŠ a MŠ.

ZŠ a MŠ neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro Vás nebo Vaše dítě (tzv. profilování).

Ve vymezených případech používáme ke zpracování osobních údajů zpracovatele, kteří jsou vázáni stejnými povinnostmi, jaké máme sami ve vztahu k subjektům údajů. Se zpracovateli uzavíráme smlouvy o zpracování osobních údajů, které specifikují pokyny pro zpracování a jejich povinnosti.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme a následně zpracováváme přímo od zákonných zástupců dítěte/žáka. Další údaje získáváme v průběhu předškolního/školního vzdělávání dítěte/žáků (hodnocení, vysvědčení apod.). Údaje můžeme získávat z dalších zdrojů, kterými mohou být jiné organizace, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, školské poradenské zařízení.

Jakým subjektům osobní údaje poskytujeme?

Osobní údaje poskytujeme příjemcům, jimž jsme je povinni poskytovat na základě příslušných právních předpisů (např. ministerstvům a jiným správním orgánům – zřizovateli, soudům, Policii ČR, OSPOD, kontrolním orgánům – České školní inspekci, finančním úřadům), dále pak smluvním stranám, které jsou účastníky smluvních vztahů se ZŠ a MŠ, zdravotnickým zařízením, pojišťovnám, osobám vykonávající u správce odbornou praxi nebo stáž, externí účetní. Nepředáváme osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Jak dlouho budeme osobní údaje uchovávat?

Podle nastavených vnitřních zásad v souladu s právními požadavky je doba uložení osobních údajů stanovena jako doba nezbytná k plnění našich úkolů, příp. pro ochranu oprávněných zájmů ZŠ a MŠ. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje nenávratně zničeny nebo předány do státního archivu.

Pokud bychom zpracovávali osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, činili bychom tak po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Každý, jehož údaje zpracováváme má:

 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o zpracovávání osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na vymazání osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů;
 • právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Jak a kde uplatnit práva?

Pro uplatnění žádosti kontaktujte správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů na níže uvedených kontaktech. Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

Doporučené způsoby podání žádosti na přístup k osobním údajům

Žádost můžete učinit:

 • písemně s úředně ověřeným podpisem a doručit poštou nebo osobně na adresu sídla správce;
 • v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem na adresu macourkova@skola-zadnitreban.cz
 • prostřednictvím veřejné datové sítě z datové schránky žadatele do datové schránky: ZŠ a MŠ Zadní Třebáň, ID datové schránky: 3uymatv
 • ústně do písemného protokolu u správce s ověřením totožnosti žadatele.

Náležitosti žádosti o podání informace:

 • Ze žádosti o podání informace musí být patrno, kdo žádá, o jakou informaci se jedná a že je určena ZŠ a MŠ Zadní Třebáň.
 • Subjekt údajů uvede v žádosti údaje, podle nichž lze žadatele identifikovat, tj. zejména jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození, a dále podpis osoby, která o informaci žádá.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení na ochranu osobních údajů. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis zpracovávaných osobních údajů máme právo požadovat přiměřenou náhradu nákladů. V odůvodněných případech lze i odmítnout žádosti vyhovět.

Jaká jsou naše bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů?

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát.

Úplné znění obecného nařízení na ochranu osobních údajů je dostupné zde.

V rámci transparentního zpracování osobních údajů naší ZŠ a MŠ také zpřístupňujeme naší směrnici pro ochranu osobních údajů.